De website parfumeriemarcel.nl is nog in de testfase

Algemenen Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Salon Parfumerie Marcel webwinkel. Salon Parfumerie Marcel is gevestigd op Kerkstraat 20 te Oss en geregistreerd onder KvK-nummer 16040249 te Oss, handelend onder BTW-nummer 0095.635.32.B01.

Artikel 2 – Gegevens

2.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.

2.2 De webwinkel garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

2.3 De webwinkel zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u hebt gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

2.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op De webwinkel of via het Klanten Service mailadres.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling en betaling in De webwinkel.

3.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door De webwinkel is geaccepteerd.

Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen in De webwinkel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

4.2 De webwinkel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden wanneer u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 De in De webwinkel vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van betalen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op De webwinkel tijdens de bestelling hebt aangegeven dat u de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is normaal gesproken binnen 5 werkdagen. In alle gevallen zal binnen Nederland binnen het wettelijk maximum van 30 werkdagen geleverd worden. In andere landen kan een afwijkende levertermijn gelden.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de eventuele extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 6 – Risico tijdens transport

De webwinkel is niet verantwoordelijk voor het transport van de producten. De webwinkel zal gedurende het transport niet het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. De webwinkel zal in dat geval binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Eventuele retouren kunnen uitsluitend bij De webwinkel voor retour aangemeld worden; op de pakbon vindt u daarvoor de retourprocedure.

7.4 Beauty producten en sieraden kunnen vanwege hygiënische redenen niet worden geretourneerd of op andere wijze worden teruggenomen door De Webwinkel.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De webwinkel blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Betaling

09.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met iDEAL.(NL), Mister Cash (BE) of door overschrijving.

09.2 De webwinkel gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 10 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan De webwinkel niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die De webwinkel moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als De webwinkel kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Garanties
11.1 De webwinkel garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de in De webwinkel vermelde specificaties.

11.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

11.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de in De webwinkel vermelde specificaties, zal De webwinkel binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.

11.4 Na verloop van de in artikel 11.3 genoemde garantietermijn is De webwinkel gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.

11.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Webwinkel, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door De webwinkel geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De webwinkel jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 11 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van De webwinkel voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, dan is De webwinkel in het geheel niet aansprakelijk.

12.3 De webwinkel sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid voor De webwinkel om dit te controleren, voortkomend uit het feit dat bepaalde informatie op De webwinkel onjuist, onvolledig of niet actueel is en daarnaast het onrechtmatig gebruik van de systemen van De Webwinkel, waaronder de Webwinkel-betaalfunctie, door een derde partij die daarvoor geen toestemming heeft gekregen van De Webwinkel.

12.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De webwinkel of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

De webwinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen

De webwinkel kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. De webwinkel heeft geen zeggenschap over deze websites. De webwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van De webwinkel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent bij het doen van een bestelling en/of het communiceren met de Klanten Service van De webwinkel dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 De webwinkel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De webwinkel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot De Webwinkel, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, layout, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Oranje4all Internet, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Parfumerie Marcel niet gelieerd is.

16.2 U mag (delen van) De webwinkel niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy voor eigen gebruik.

16.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

16.4 U mag alleen een hyperlink naar De webwinkel aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door De webwinkel aangepast worden. De webwinkel adviseert daarom de Algemene Voorwaarden, regelmatig, en in elk geval bij elke bestelling, te bekijken.

Versie juli 2023